ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на услуги

 

Настоящите Общи условия (ОУ) са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Търговския закон (ТЗ) и приложимото българско законодателство.

 

Настоящите ОУ са общодостъпни чрез сайта www.sevenpoints.org и се предоставят на клиентите по начин, който позволява, както тяхното съхраняване, така и тяхното и възпроизвеждане.

 

ПРЕДМЕТ

 

1. Настоящите ОУ уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги на информационното общество „СЕВЪН ПОЙНТС“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 204733799, със седалище и адрес на управление в гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604, наричан по-долу за краткост „Търговеца“, от една страна, и Получателя/ите на услуги, наричани по-долу „Потребители“, които услуги се предоставят чрез сайта www.sevenpoints.org.

2. Настоящите ОУ са обвързващи за всички Потребители. С натискането на бутона „Съгласен съм с общите условия” Потребителят приема изцяло настоящите ОУ и се задължава да ги спазва. За малолетни лица, действията по приемане на настоящите ОУ, регистрация и заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители – родители или настойници, а за непълнолетните – със съгласието на законните им представители – родители или попечители.

3. Настоящите ОУ, заедно с всички изменения и допълнения в тях, представляват договор между Потребителя и Търговеца, с който Потребителят получава правото да използва услугите, достъпни чрез сайта www.sevenpoints.org.

4. Отношенията между всеки Потребител и Търговеца във връзка с използването на услугите, предоставяни от сайта www.sevenpoints.org се уреждат съгласно правилата, описани в настоящия документ.

 

ИНФOPМAЦИЯ CЪГЛACНO ЗЕТ И ЗЗП

 

5. Информация съгласно ЗЕТ и ЗЗК:

 • Наименование на Търговеца: „СЕВЪН ПОЙНТС“ ООД;

 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604;

 • Адрес за упражняване на дейността: район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604

 • Данни за кореспонденция: Севън Пойнтс ООД е-mail: [email protected] , тел: +359 88 888 10 83;

 • Вписване в публични регистри: Търговски регистър към Агенция по вписванията към Министертво на правосъдието с ЕИК 204733799;

 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 433368;

 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG 204733799;

 • Надзорни органи:

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-518; E-mail: [email protected]; Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл."Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: 02/933-05-65; факс: 02/988-42-18; гореща линия: 0700 111 22;

E-mail:[email protected]; Уеб сайт: www.kzp.bg

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ

 

6. Търговецът предоставя, а Потребителите използват Услугите, съгласно параметрите, обявени на страницата на Търговеца в Интернет.

7. Услугите, предоставяни от Търговеца на Потребителите представляват услуги на информационното общество по смисъла на ЗЕТ. Основните характеристики на Услугите са следните: софтуерен продукт с насоченост в сферата на професионалната ориентация професионалната преквалификация, бизнес моделирането, менторството и коучинга използван в режим онлайн чрез сайта www.sevenpoints.org

8. www.sevenpoints.org е сайт – софтуерен ресурс в Интернет с насоченост в сферата на професионалната ориентация, професионалната преквалификация, бизнес моделирането, менторството и коучинга. Сайт е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо програми, файлове, картини, изображения, текст, звук, електронни препратки и/или други материали и ресурси.

9. Услугите представляват достъп до информация, уеб-базирани приложения, ресурси и потребителско съдържание, чрез хипервръзки към програмни кодове, намиращи се на сървърите на Търговеца или на други сървъри, извън контрола на Търговеца (“Услугите").

10. Търговецът, чрез своя сайт www.sevenpoints.org, предоставя Услугите на Потребителите в режим онлайн.

 

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

 

11. Търговецът предоставя Услугите срещу възнаграждение, дължимо от Потребителите съобразно избраните от него Услуги.

12. Подробно описание на абонаментните планове с характеристиките на Услугите се намират на следната Интернет страница: www.sevenpoints.org.

13. Подробно описание на абонаментните планове и техните цени се намират на следната Интернет страница: www.sevenpoints.org/products

14. Потребителите заплащат цената на Услугите съобразно определеното от Търговеца в страницата му в Интернет.

15. Търговецът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на съответната Услуга и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

16. Всички цени, публикувани на страницата на Търговеца, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство.

17. Доставката на Услугите се осъществява онлайн и стойността й е включена в цената на Услугите.

18. Потребителите заплащат Услугите по цени, действащи към момента на извършване на заявката.

19. Търговецът си запазва правото по всяко време да променя цените на Услугите, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на Услугите. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила по реда и при условията, предвидени по-долу в настоящите ОУ.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

20. Част от Услугите на сайта www.sevenpoints.org могат да бъдат използвани само след предварително заплащане.

21. Заявка за плащане може да се направи само след безплатна регистрация на сайта www.sevenpoints.org

22. Настоящите ОУ се прилагат, както в отношенията с Потребителите, извършили регистрация на сайта www.sevenpoints.org (“регистрираните Потребители”), така и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация на сайта www.sevenpoints.org (“нерегистрираните Потребители”), като правата на нерегистрираните Потребители са ограничени до ползване на Услугите, предвидени за нерегистрирани Потребители.

23. Текстът на настоящите ОУ е достъпен на интернет страница с адрес www.sevenpoints.org/termsofuse по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

24. Хипервръзка към страницата, съдържаща текста на настоящите ОУ, е разположена на всяка страница от сайта www.sevenpoints.org.

25. С всяко ползване на Услугите Потребителите декларират, че са запознали с настоящите ОУ, приемат ги, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

26. В процеса на регистрация, чрез маркиране на чек бокс “Приемам Общите условия за ползване", Потребителите извършват изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларират, че са запознати с настоящите ОУ, приемат ги, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

27. Търговецът потвърждава извършената от Потребителите регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителите електронен адрес. На посочения електронен адрес се изпраща и информация за активиране на регистрацията, както и произволна парола за активиране на акаунта. По този начин получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора. Създава се профил на съответния Потребител и възникват договорни отношения между Потребителя и Търговеца.

28. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави актуални и верни данни.

29. В случай на промяна Потребителят е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си,.

30. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие по начина, посочен в точка 27 тук по-горе. Договорът има действие за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите ОУ.

31. В случай, че Услугите се използват без извършване на регистрация от Потребителите, договорът за използването им се счита за сключен от момента на първото им използване от Потребителите. В този случай настоящите ОУ имат действие от момента на първото използване на Услуга от Потребителя до момента на преустановяване на използването й.

32. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

33. Търговецът има право да променя едностранно ОУ, включително, но не само, с оглед на усъвършенстване и обновяване на Услугите, както и във връзка с възможни промени в законодателството, които рефлектират върху тях.

34. Търговецът има право да променя едностранно ОУ и при смяна на естеството, вида или технологията на предоставяните Услуги, както и при прекратяване предлагането на определени Услуги.

35. Търговецът публикува всякакви промени в ОУ на сайта си www.sevenpoints.org, като по този начин информира Потребителите за тях.

36. Търговецът предоставя на Потребителите срок от 14 (четиринадесет) дни от публикуването на промените да се уведомят за направените промени в ОУ, като след изтичането на този срок промените влизат в сила и действат спрямо Потребителите.

37. В срока по предходната точка 36 Потребителите имат възможността да заявят, че отхвърлят промените, чрез заявка за изтриване на своя профил, изпратена от личния профил на съответния Потребител.

38. Ако Търговецът не получи изявление за отхвърляне на промените в срока по точка 36, се счита, че Потребителят е обвързан от тях.

39. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в ОУ води до автоматично прекратяване на договора за ползване на Услугите между Потребителя и Търговеца, при което Търговецът има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него потребителско съдържание.

40. Потребителите, които използват Услугите без регистрация, приемат новите ОУ от момента на използването на конкретната Услуга след съответната промяна, без изрично уведомление за промяната.

41. Търговецът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на ОУ, публикувани на сайта www.sevenpoints.org

42. Запознаването с настоящите ОУ и приемането им от Потребителите е задължително условие за възникването на договор между Търговеца и съответния Потребител и за предоставянето на съответните Услуги.

 

PAБOТНO ВPEМE

 

43. Услугите се предоставят, както следва:

43.1. Заявки се приемат 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата;

43.2. Обработването на заявките и резултатите се получават в рамките на 2 (два) работни дни след получаване на валидно попълнена заявка и получаване на плащането, освен в случаите, в които за конкретната услуга е указан различен срок на изпълнение. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на изпълнение, когато същият е по-дълъг от 2 (два) работни дни. Невалидно попълнена заявка е налице, когато формулярът на заявката не е попълнен със съответните необходими данни и/или информацията е непълна;

43.3. Работното време на онлайн консултантите е от понеделник до петък – от 9:30 до 17:30 ч.

43.4. Съботa и неделя, както и националните празници, са почивни дни, в които не се обработват заявки и не се изпращат резултати.


 

ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 

44. Ползването на Услуги чрез страницата на Търговеца поражда задължение за Потребителя да извърши плащане за съответните ползвани Услуги по някой от посочените в настоящите ОУ начини.

45. Ползването на Услуги чрез страницата на Търговеца се състои от следните основни етапи:

45.1. Избор на желаната Услуга от категориите и подкатегориите на страницата на Търговеца;

45.2. Попълване на регистрационен формуляр със съответните необходими данни

 • Две имена;

 • Активен И-мейл

 • Години

 • Местоживеене

 • Учебно заедение

 • Парола

 • Повторно изписване на паролата

45.3. Избор на начин на плащане;

45.4. Изразяване на съгласие с ОУ и потвърждаването на ползването на Услугата/те чрез натискането на бутона „Плати“; и

45.5. С натискане на бутона „Плати“, Потребителят се съгласява да ползва и плати съответната/те Услута/и при условията на настоящите ОУ.

46. Потребителят може да разглежда и променя текущия списък с Услуги, по всяко време, преди пристъпване към ползването на конкретната Услуга.

47. Потребителят има възможност да установи и поправи грешки, допуснати при въвеждане на информацията във всеки един момент, преди натискане на бутона „Плати“.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

48. Потребителят може да заплати цената на ползваната Услуга по един от следните начини:

48.1. Плащане с дебитна/кредитна карта;

48.2. Плащане чрез PAYPAL;

48.3. Плащане по банков път.

49. При Плащане с дебитна/кредитна карта, Потребителят заплаща стойността на ползваната Услуга с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал.

50. При Плащане чрез PayPal Потребителят заплаща стойността на ползваната Услуга през акаунта си в PAYPAL на PAYPAL.com.

51. При Плащане по банков път, Потребителят заплаща стойността на ползваната Услуга по следната банкова сметка: IBAN: BG45UNCR70001523036515; BIC:UNCRBGSF; Банка: Уникредит Булбанк В платежното нареждане Потребителят следва да посочи номера на заявката, генериран при подаването й. В случай че сумата не бъде получена по тук посочената банкова сметка в срок до 24 (двадесет и четири) часа от подаването на заявката за ползване на Услугата, заявката автоматично се анулира.

 

ПРАВО НА ОТКАЗ

 

52. С изразяването на съгласие с настоящите ОУ и потвърждаването на ползването на Услугата/те чрез натискането на бутона „Плати“, Потребителят дава своето изрично съгласие за започване на изпълнението на Услугата/те и потвърждава, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца, както и в случаите на предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

53. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителите за нормално ползване на Услугите.

54. С оглед повишаване качеството на Услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Търговецът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите. В тези случаи Търговецът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на Услугите след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

55. Търговецът има право да разширява, ограничава и променя обхвата на Услугите, както и да сменя технологията и дизайна на предоставяните Услуги, като информира за това Потребителя чрез съобщение на интернет страница www.sevenpoints.org

56. Търговецът има право временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез сайта www.sevenpoints.org, като информира за това Потребителя на интернет страница www.sevenpoints.org

57. Търговецът няма задължението, нито обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителите във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на потребителското съдържание.

58. Търговецът няма задължението да осъществява наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителите посредством ползването на Услугите.

59. Търговецът няма задължението да преустановява достъпа до и/или да премахва потребителско съдържание, което е публикувано в сайта www.sevenpoints.org по искане на Потребителя, който го е публикувал.

60. Търговецът има правото да поставя на всяка една от страниците, които са на сайта www.sevenpoints.org, включително в потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предоставяни от Търговеца или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, водещи към сайтове, които се намират извън контрола на Търговеца. Търговецът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници и/или на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителите при ползването Услугите на сайта www.sevenpoints.org.

61. Търговецът има правото да изпраща търговски съобщения до своите Потребители, чиято цел е да предложи реклами или информация за свои собствени или предлагани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави анкети или запитвания по различни въпроси и други. Потребителите могат да откажат получаването им чрез изпращане на искане на следния адрес [email protected]

62. Търговецът има правото да прекрати без предизвестие достъпа на Потребител до неговия потребителски прифил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него потребителско съдържание в следните случаи:

62.1. неизползване на потребителски профил от Потребител, в продължение на 60 дни след регистрация; или

62.2. изтичане на 12 месеца от последното използване на потребителски прифил от Потребител.

От момента на прекратяване на регистрацията договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен.

63. Търговецът има право по своя прeценка и без даване на предупреждение да преустановява или да ограничава временно достъпа на Потребителя до Услугите на www. sevenpoints.org, както и достъпа на други Потребители до разположено от него потребителско съдържание, когато, по преценка на Търговеца или съгласно получена от трети лица информация, че Потребителят ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите ОУ, добрите нрави или други приложими норми.

64. Търговецът има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя в случай, че по преценка на Търговеца Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите ОУ или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи Търговецът има право да прекрати регистрацията на Потребителя, да преустанови предоставянето на Потребителя на Услугите от сайта www.sevenpoints.org и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него потребителско съдържание. Договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

65. Търговецът има право да изтрие от своите сървъри съответната информация или материали и да забрани достъпа на Потребителя до сървърите и Услугите в случаите на неспазване на изискванията на настоящите ОУ от Потребителя.

66. Търговецът има правото да прекрати, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението и действията си Потребителят, по преценка на Търговеца, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите ОУ или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на сайта www.sevenpoints.org от Потребителя, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите ОУ или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

67. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо потребителско съдържание, Търговецът има правото без предварително предизвестие или предупреждение да спре достъпа до такова потребителско съпържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

68. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите от Потребителя би могло да се разглежда като престъпление или административно нарушение, Търговецът има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното административно нарушение или престъпление.

69. В посочени по-горе случаи Търговецът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие прекратяването, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяване на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

70. Потребителите сами осигуряват необходимото им за ползването на предоставяните от Търговеца Услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

71. Потребителите имат право на достъп в режим онлайн до Услугите, предоставяни чрез www.sevenpoints.org, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Търговеца.

72. При използването на Услугите на сайта на Търговеца Потребителите се задължават:

72.1. да спазват българското законодателство и настоящите ОУ, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

72.2. да не зареждат, да не разполагат на сървърите на Търговеца, както и да не правят достояние по никакъв начин на трети лица потребителска информация – като данни, звук, текст, файлове, музика, видео, софтуер, фотографии, събощения, графики, аудиоматериали, включително и всеки друг вид електронни препратки към материали:

72.2.1. които са служебна, търговска или друг вид информация, която е конфиденциална;

72.2.2. кореспонденция, която е лична;

72.2.3. лична информация на трети лица по смисъла на Закона за личните данни;

72.2.4. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

72.2.5. които нарушават имуществените или неимуществените права или законни интереси на трети лица;

72.2.6. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

72.2.7. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
72.2.8. с порнографско или открито сексуално съдържание;

72.2.9. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

72.2.10. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

72.2.11. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия;

72.2.12. мнения, съдържащи религиозна, идеологическа, политическа пропаганда, теми, които водят до или могат да доведат до расова, културна, социална, религиозна, етническа и всякакъв друг вид дискриминация, омраза и нетолерантност;

72.2.13. накърняващи доброто име на другиго;

72.2.14. призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

72.2.15. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

72.3. да не осъществяват действия, които могат да нанесат вреди на лица, които са сварзани към Интернет или асоциирани мрежи, както и на Интернет етиката, включително, но не само препълване на каналите, изпращане на нежелана поща, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системата с цел собствена облага или добиване на информация, осъществяване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен саботаж или шпионаж, разрушаване или повреждане на системи или информационни масиви, предизвикване инсталация на системи или вируси за отдалечен контрол, изпращане на „троянски коне”, нарушаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и осъщестяването на каквито и да било действия, които могат да бъдат определени като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

72.4. да информират незабавно Търговеца в случай на неправомерен достъп, както и при всякаква вероятност от такъв;

72.5. да полагат всички грижи и да предприемат необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата им и носят пълна отговорност за всички действия, които се осъществяват от тях или от трето лице чрез използването й;

72.6. да информират незабавно Търговеца за абсолютно всеки случай на извършено или открито нарушение при използването на предоставяните услуги;

72.7. да не използват анонимен прокси сървър, да не скриват реалния IP адрес на съответния Потребител;

72.8. да не се представят за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не са упълномощени да представляват, или по друг начин да заблуждават трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

72.9. да не прилагат методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание;

72.10. да не разпространяват или разполагат на сървърите на Търговеца, или използват по какъвто и да било начин данни, файлове, текстове, изображения и всякакви други материали, които имат рекламна функция, освен ако няма предварително писмено съгласие от Търговеца.

73. Потребителите се задължават да не осъществяват и да не се опитват да придобиват неоторизиран достъп до предоставяните от Търговеца Услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други начини, да не заобикалят, повреждат или по друг начин да не нарушават нормалното функциониране на технически или софтуерни приложения на сайта www.sevenpoints.org, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните Услуги.

74. Всеки Потребител има право само на един активен потребителски профил. Търговецът има правото да откаже или прекрати регистрацията на лице, за което получи информация, че предоставя неверни или чужди данни. В такъв случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

75. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на Услугите от сайта www.sevenpoints.org Изтриването на профил на Потребител е възможно след одобрение от Търговеца, след което се прекратява регистрацията му в сайта www.sevenpoints.org От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните Потребители – от момента на преустановяване ползването на Услугите, договорът между страните се счита за автоматично прекратен. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора. След подадена заявка за изтриване на профила от Потребител, Търговецът има правото да забрани достъпа на съответния Потребител до Услугите на сайта www.sevenpoints.org и до потребителския му профил.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

76. Всички елементи на съдържанието на сайта www.sevenpoints.org, съставянето, структурата му, включително бази данни, програмни кодове, дизайн, софтуерни програми, текстови и графични изображения, анализи, експертни разработки, образци и формуляри на документи, и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Търговеца.

77. Всички търговски и запазени марки, и знаци, използвани в сайта www.sevenpoints.org, са собственост на техните съответни притежатели.

78. Възпроизвеждане, модифициране, промяна, публичен показ, разпореждане с и други подобни на част или на цялото съдържание на сайта www.sevenpoints.org е разрешено само след предварително писмено съгласие на Търговеца.

79. С разполагането на потребителско съдържание под каквато и да е форма на сайта www.sevenpoints.org , Потребителят предоставя на Търговеца неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за времето, за което потребителското съдържание е разположено на сървър на Търговеца, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

80. В случай че предоставеното потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите ОУ, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на сайта www.sevenpoints.org и неговото използване в съответствие с настоящите ОУ не нарушава права на интелектуална собственост на трети лица.

81. При използването на Услугите, предмет на настоящите ОУ, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Търговеца, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите ОУ и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Търговеца или друг Потребител.

82. Потребителят е единствено и изцяло отговорен за законността на потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите на сайта www.sevenpoints.org, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

83. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител, той следва да уведоми Търговеца в писмена форма на посочения в настоящите ОУ адрес на електронна поща, посочен за контакт с Търговеца. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както име, адрес и телефон за контакт с Потребителя. Търговецът по своя преценка предприема действията, посочени в настоящите ОУ.

 

ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

84. Търговецът полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни, защитени от грешки или сигурни.

85. Търговецът носи отговорност за предоставянето на Услугите чрез инфраструктурата си, като се задължава да предоставя единствено техническа възможност за достъп до нея.

86. Търговецът не носи отговорност за правилното функциониране на ползваните от Потребителите Интернет приложения, както и не носи отговорност за приложения, допълнително активирани към Услугите от Потребителя, нито е длъжен да консултира, съветва или по друг начин подпомага работата на тези приложения, функционално свързани с Услугите.

87. Търговецът не носи отговорност за:

87.1. начина, по който Потребителят ползва Услугите и за всички последствия от това;

87.2. сигурността на предаваната чрез мрежата информация, както и при узнаване от трети лица на метода и детайлите за автентикация за ползване на Услугите, независимо от причината и/или начина на узнаване, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи;

87.3. съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез мрежата информация;

87.4. случаите на неправомерни действия на трети лица, като получаването на неразрешен достъп, пренасянето или разпространяването на компютърни вируси и др., които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или “защитните стени”, използвани от системата на Търговеца с цел защита сигурността на информацията, която се пренася през мрежата;

87.5. получаването от крайния потребител на електронни съобщения, изпращани чрез Услугите от Потребителя до трети лица.

87.6. попадане на електронните адреси на Потребителя в спам листи, създадени и поддържани от трети лица;

87.7. действия на трети лица, осъществили достъп до потребителското съдържание на Потребителя при ползване на Услугите, както за вредите, причинени от тези трети лица по отношение на потребителското съдържание и компютрите и др. устройства на Потребителя.

88. Услугите и информацията на сайта на Търговеца се предоставят „във вида, в който са”, без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригоденост за определена цел, или друга гаранция. Търговецът не гарантира, че Услугите ще задоволят изискванията и потребностите на Потребителя.

89. Търговецът не носи отговорност за непостигнати резултати (реални или очаквани) или ползи от страна на Потребителя във връзка с или произтичащи от ползването на Услугите.

90. С приемане на настоящите ОУ, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги от сайта www.sevenpoints.org ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

91. Търговецът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които произтичат от използване или невъзможността за използване на сайта www.sevenpoints.org, дори ако Търговецът е знаел за възможността от такива вреди.

92. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством използването ресурсите на сайта www.sevenpoints.org, и/или посредством предоставяните Услуги.

93. Търговецът не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси или други зловредни програми, нарушаващи нормалната работа на Потребителя.

94. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Търговеца, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Търговеца.

95. Търговецът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта www.sevenpoints.org.

96. Страните приемат, че Търговецът не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Търговеца с цел проверка на връзки, мрежи, оборудване, приложения и други, както и на тестове, които са свързани с оптимизиране и предоставяне на предоставяните Услуги.

97. С приемането на настоящите ОУ Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до сайта www.sevenpoints.org, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Търговеца грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Търговеца за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

98. Търговецът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Търговеца, независимо дали е дало или не съгласие за това.

99. Търговецът не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на сайтове, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка от сайта www.sevenpoints.org .

101. Търговецът не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на сайта електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Търговеца, то Търговецът не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

102. Търговецът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на сайта, предоставена от Потребителите, както и не носи отговорност, ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии права или материални интереси. Освен това, Търговецът не отговаря за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от Потребителя или станало достъпно чрез сайта www.sevenpoints.org.

 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

103. Потребителят е длъжен да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени от тях пропуснати ползи и вреди, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от Търговеца Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите ОУ или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите ОУ.

104. Независимо от горното, Потребителят се задължава да обезщети Търговеца за всички вреди, които са причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите ОУ. Задълженията на лицата по настоящата точка продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

105. Търговецът има право да използва и събира информация за Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, електронен адрес, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на сайта www.sevenpoints.org. С оглед избягване на всякакво съмнение, потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на Потребителя, съгласно настоящите ОУ.

106. Чрез своите потребителско име и парола всеки Потребител има право на достъп до потребителския си профил в режим онлайн, където има правото да променя и актуализира своите лични данни, които Търговецът съхранява.

107. Търговецът полага дължимата грижа за събирането, обработването, съхраняването и унижожаването на личните данни на Потребителите, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

108. Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, които са предмет на тези ОУ, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

109. При сключването на договора, Потребителят попълва регистрационна форма, в която Търговецът ясно е обозначил задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните, както и последиците от отказ за предоставяне. С приемането на настоящите ОУ, Потребителят дава своето съгласие информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

110. Търговецът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

110.1. това е предвидено в настоящите ОУ или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

110.2. това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Търговеца;

110.3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да събират и изискват такава информация при спазване на законово установените процедури;

110.4. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Търговеца за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

110.5. други посочени в закона случаи.

111. При използване на сайта www.sevenpoints.org Търговецът има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към сървър на Търговеца във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на Търговеца и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от сайта www.sevenpoints.org, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Търговецът съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на ОУ, в случай на възникване на правен спор.

112. Търговецът има право да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

113. Договорът за предоставяне на Услуги се прекратява:

113.1. с осъществяването на предоставянето на Услугите;

113.2. с прекратяване на регистрацията на Потребителя за ползване на Услугите;

113.3. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

113.4. преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване на поддържането на сайта www.sevenpoints.org.

113.5. по взаимно съгласие на страните в писмен вид, като за целта страната, която иска прекратяването изпраща на другата страна искане-формуляр – чрез хипервръзка от сайта www.sevenpoints.org, а прекратяването се счита за настъпило към момента на приемането му от насрещната страна и потвърждаване на съгласието;

113.6. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

113.7. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

113.8. при изземване или запечатване на оборудването на Търговеца от държавни органи;

113.9. в случаите, предвидени в настоящите ОУ.

114. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните Услуги се използват в нарушение на настоящите ОУ, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

115. При прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Търговецът има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство.

116. При прекратяване на договора Търговецът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от Потребителя потребителско съдържание от сървърите на Търговеца, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

117. Търговецът има право незабавно да прекрати достъпа до Услугите на Потребители, които:

117.1. извършват действия, с които се нарушава стабилността и работоспособността на софтуера, чрез който се предоставят и ползват Услугите;

117.2. ползват Услугите за осъществяване на незаконна, включително престъпна, дейност;

117.3. ползват Услугите в нарушение на право върху обект на интелектуалната собственост на Търговеца и/или на трети лица;

117.4. ползват Услугите за съхраняване, изпращане или друг вид ползване на порнографско съдържание;

117.5. се опитват да или изменят, превеждат, адаптират, декомпилират, разучават и анализират (reverse engineering) принципите и технологията на работа и програмните кодове на програмите, заложени в или използвани при работата на с Услугите;

117.6. ползват Услугите за изпращане на спам съобщения, включително за изпращане на непоискани търговски съобщения;

117.7. ползват Услугите за изпращане/предаване на вируси или други повредени файлове с цел увреждане софтуерни програми и хардуер на други лица.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

118. В случай на периодично нарушение на настоящите ОУ от страна на Потребител, Търговецът има право да откаже изпълнението на последваща Услуга към същия Потребител.

119. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите ОУ няма да води до недействителност на целия договор.

120. Предвидените в настоящите ОУ писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в сайта www.sevenpoints.org, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

121. С приемане на настоящите ОУ, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Търговецът е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в www.sevenpoints.org сървърите на Търговеца. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Търговеца, дори ако не е било получено.

122. Сайтът www.sevenpoints.org, се поддържа от Търговеца посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Търговецът не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на сайта www.sevenpoints.org извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва Услугите, които са предмет на настоящите ОУ, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

123. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

124. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. София.

125. Настоящите ОУ са приети и влизат в сила считано от 15.11.2017 г.
 
Регистрация
URL*
Име*
Фамилия*
Дата на раждане*
Местоживеене
E-mail*
Потвърди E-mail*
Парола*
Потвърди паролата*
    вход
Забравена парола
Записване за бюлетин

 

Уведомление за поверителност
 

Информация за обработване и защита на лични данни

 

СЕВЪН ПОЙНТС“ ООД („Дружеството/ние“), вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 204733799, със седалище и адрес на управление: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604, web: www.sevenpoints.org, e-mail: [email protected], тел. 0888881083, обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

 

Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Дружеството дейност.

 

Дружеството счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

 

С оглед защитата на Вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на Дружеството, „Севън Пойнтс“ ООД определя и назначава представител във връзка със защита на личните данни: Александър Викторов Бачев, гр. София 1213, район "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри" №20, ет. 16, ап. 16, 0888881083, е-mail: [email protected]

 

Можете да се обръщате към представител във връзка със защита на личните данни по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражнението на Вашите права, съгласно приложимото законодателство.

 

. Предоставянето на личните данни е доброволно или е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. В случай на отказ да бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави искания от Вас продукт/услуга;“

Кликнете тук за да научите повече
Длъжни сме да Ви уведомим, че ако не сте съгласни със събирането на посочените данни, няма да можем да ви предоставяме, последващи услуги и няма да можете да качвате информация във Вашия профил.