Уведомление за поверителност

 

Информация за обработване и защита на лични данни

 

СЕВЪН ПОЙНТС“ ООД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 204733799, със седалище и адрес на управление: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604, web: www.sevenpoints.org, e-mail: [email protected], тел. 0888881083, обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

 

Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Дружеството дейност.

 

Дружеството счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

 

Съдържание:

 

Информацията включва следното:

 

1. Какви данни обработваме за Вас;

2. Източници на данни;

3. За какви цели обработваме Вашите данни;

4. Директен маркетинг;

5. Основанията, на които обработваме Вашите данни;

6. Срок на съхранение на Вашите данните;

7. Вашите права като субект на данни;

8. Трети лица, на които предоставяме Ваши лични данни;

9. Мерки за сигурност;

10. Автоматизирани анализи:

11. Автоматизирано индивидуално решение/Профилиране;

12.„Бисквитки“ и как използвате този уебсайт;

13. Промени в настоящето Уведомление за поверителност;

14. Представител във връзка със защита на личните данни.
15. Декларации за клиента

 

 

I. Какви данни обработваме за Вас?

 

В хода на своята дейност ние обработваме различни видове лични данни, които се групират в посочените по-долу категории. В зависимост от конкретните услуги, които ползвате, Дружеството обработва някои или всички от изброените данни.

1. Физическа идентичност: имена, дата на раждане, адрес, електронен адрес, телефон, клиентски номер, данни за лица, чрез които се осъществява контакт с определено физическо и др.;

2. Икономическа идентичност: банкова сметка и информация за клиентски сметки - IBAN, BIC, банка, адрес на банката; номер на кредитна карта;

3. Социална идентичност: образование, документ за придобито образование, професионална квалификация;

4. Физическа идентичност: образ и звук;

5. Културна идентичност: интереси и хоби (при условие, че сте дали своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни);

6. Информация относно ползвани продукти и/или услуги: данни/история за/на поръчката/те – какви продукти/услуги сте ползвали и/или ползвате, вашите специфични изисквания към тях, информация за интелеси;

7. Информация, събирана при използване на информационни и комуникационни технологии от Вас: IP адреси, онлайн идентификатори, потребителско име, парола, лог данни; местоположение (напр. от вашия мобилен телефон, IP адрес); информация за конкретното устройство (например модела на хардуера, версията на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството и данни за мобилната мрежа); "Бисквитки", които еднозначно могат да идентифицират вашия браузър;

8. Засегнати са следните специални категории лични данни: биометрични данни - образ и звук (при условие, че сте дали своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни);

 

II. Източници на данни:

 

Събираме горепосочените данни по следните начини:

1. Информация, която Вие ни предоставяте;

2. Информация, достъпна в публични регистри;

3. Информация, която получаваме при използването на услугите ни от Ваша страна;

4. "Бисквитки" и подобни технологии;

5. Интернет;

6. Видео и аудио връзка при използването на услугите ни от Ваша страна;

 

III. За какви цели обработваме Вашите данни:

 

Дружеството обработва вашите лични данни за следните цели:

 

1. Идентифициране на клиенти и лица, с които Дружеството потенциално може да встъпи в отношения, проверка на идентификацията и предоставяне на предлаганите от Дружеството продукти и/или услуги, поискани от вас, или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга и/или продукт. Предоставянето на личните данни е доброволно или е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. В случай на отказ да бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави искания от Вас продукт/услуга;

2. Изпълнение на сключен между Дружеството и Вас договор и обслужването Ви във връзка със сключен с Вас договор;

3. Изпращане до Вас на информация/документи на хартиен и електронен носител във връзка с ползвани от Вас продукти и/или услуги.

4. Маркетингови проучвания – получаване на информация за удовлетвореността от предлаганите от Дружеството продукти и/или услуги, нуждите и очакванията на настоящи и потенциални клиенти с цел подобряване на продуктите и/или услугите и/или нивото на обслужване;

5. Статистически анализи – обработване на данни във връзка с разработване на нови, поддържане и подобряване на предлаганите от Дружеството продукти и/или услуги;

6. Извършване на проверка и предоставяне на отговор по отправено от Вас запитване, искане или жалба;

7. Организация, изпълнение и контрол по охраната и сигурността;

8. Защита легитимните интереси на Дружеството (при евентуални съдебни спорове, свързани с правоотношенията между вас и Дружеството; при съмнения за злоупотреба и/или измама, свързани с правоотношенията между Вас и Дружеството; и др.);

9. Изпълнение на задължения на Дружеството във връзка с уведомления и разпореждания на държавни органи или лица, осъществяващи публични функции – НАП, НОИ, МВР, частни съдебни изпълнители и др.

10. С цел установяване, упражняване или защита на правните претенции на Дружеството.

 

IV. Директен маркетинг

 

Ние обработваме Ваши данни за целите на директния маркетинг, за да ви информираме относно най-новите ни продукти и услуги и да ви предложим услуги, които не ползвате, но смятаме, че ще представляват интерес за Вас, по-добри условия по вече ползвани услуги, специални оферти и/или отстъпки, изготвени конкретно за Вас.

 

Обработваните за целите на директния маркетинг данни включват информация, която Вие сте ни предоставили при ползването на нашите услуги; информация, която събираме, когато използвате информационни и комуникационни технологии, за да достъпите нашите услуги и/или комуникационни канали; както и данни за контакт, обявени от Вас в публично достъпни сайтове.

 

Целта на обработването тази информация е да преценим кои продукти, услуги и оферти биха били интересни и полезни за Вас, какви биха били Вашите нужди и интереси по отношение на предлаганите от Дружеството продукти и/или услуги.

 

Имате правото безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг, независимо дали става въпрос за първоначално или по-нататъшно обработване.

 

В случай, че не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост, можете да възразите срещу обработването на личните ви данни за целите на директния маркетинг чрез писмено Възражение срещу обработването на лични данни, подадено подадено в офиса на Дружеството на адрес: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604. Възражение може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на следния е-мейл [email protected].

 

След получаване на възражение от Ваша страна Дружеството преустановява/прекратява обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг.

 

V. Основанията, на които обработваме Вашите данни:

 

Дружеството обработва Вашите лични данни на предвидените основания съгласно чл. 6 от ОРЗД:

 

1. Договорно основание: когато това е необходимо за предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор с Вас или за изпълнението на вече сключен с Вас договор. Например, на договорно основание обработваме лични данни за целите на идентифициране и обслужване на лицата, поискали ползване на предлаганите от нас услуги, както при встъпване в отношения с тях, така и в хода на изпълнение на нашите задължения по сключените договори;

2. Законово задължение: когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството съгласно приложимото национално и европейско законодателство. Например, обработваме лични данни за целите подаване на информация към НАП, НОИ, МВР и други държавни органи в съответствие с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други;

3. Легитимен интерес: когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на дружеството. Например, при евентуални съдебни спорове, свързани с правоотношенията между Вас и Дружеството; при съмнения за злоупотреба и/или измама, свързани с правоотношенията между Вас и Дружеството; директен маркетинг, но само когато се предлагат на съществуващите клиенти продукти/услуги, сходни на ползваните от тях продукти/услуги на Дружеството. Преди започване на обработката на данните Ви за тези цели, както и в хода на обработването им, Дружеството проверява дали има баланс между легитимния му интерес и Вашите интереси или основни права и свободи и в случай, че последните имат преимущество, Дружеството не предприема или преустановява обработката на Вашите данни, освен ако Вие изрично не дадете своето съгласие за обработването;

4. Съгласие: когато Вие сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели. Например, за предлагане на нови продукти и услуги, които Вие не сте ползвали преди, Дружеството обработва Вашите лични данни единствено на основание и след получаване на Вашето изрично съгласие за това.

 

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез представяне на Писмено искане за оттегляне на съгласието, подадено в офиса на Дружеството на адрес: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604. Съгласието може да бъде оттеглено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на следния е-мейл [email protected].

 

Оттеглянето на съгласието по-късно няма да засегне законосъобразността на обработката на лични данни, основана на даденото от Вас съгласие, до момента на оттегляне.

 

VI. Срок на съхранение на Вашите данните:

 

Вашите лични данни като наш клиент, касаещи физическа идентичност, икономическа идентичност, социална идентичност, информация относно ползвани продукти и/или услуги, ще се съхраняват за срок не по-дълъг от 5 (пет) години след приключване на взаимоотношението, във връзка с което са събрани Вашите лични данни, освен ако законодателството не налага по-дълъг срок на съхранение и доколкото не е налице друго основание за обработване на данните.

 

Вашите засегнати специални категории лични данни като наш клинет, касаещи физическа идентичност (образ и звук), се обработват само по време на сесията за ползване на продукти и/или услуги, като не се съхраняват след приключване на сесията.

 

Вашите лични данни като наш клиент със създаден профил, касаещи физическа идентичност, културна идентичност и информация относно ползвани продукти и/или услуги, ще се съхраняват за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца след изтриване на профила, във връзка с който са събрани Вашите лични данни, освен ако законодателството не налага по-дълъг срок на съхранение и доколкото не е налице друго основание за обработване на данните.

 

След изтичане на срока Вашите лични данни ще бъдат унищожени чрез нарязване с шредер машина (хартиени копия) или заличаване в електронната база данни.

 

Дружеството съхранява данните Ви поради следните причини: за да може да удовлетвори Ваши искания за предоставяне на информация; за да може да отговори на Ваши въпроси и жалби; за да може да докаже изпълнението на поетите от нас ангажименти към Вас; за осъществяването на наши легитимни интереси (евентуални съдебни спорове, свързани с правоотношенията между вас и Дружеството; при съмнения за злоупотреба и/или измама, свързани с правоотношенията между Вас и Дружеството; и др.).

 

VII. Вашите права като субект на данни:

 

Имате право:

1. На достъп до обработваните от Дружеството лични данни за Вас. Това може да направите като подадете заявление в следната форма Искане за достъп до данни в офиса на Дружеството на адрес: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604. Искането за достъп до данни може да бъде направено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на следния е-мейл [email protected];

2. Да поискате от Дружеството коригиране и актуализиране на съхраняваните лични данни за Вас. Това може да направите, като подадете заявление в следната форма Искане за коригиране на лични данни в офиса на Дружеството на адрес: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604. Искането за коригиране на лични данни може да бъде направено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на следния е-мейл [email protected]. Вие можете също така да влезете в личния си профил на sevenpoints.org и да коригирате и актуализирате съхраняваните там лични данни за Вас;

3. Да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни от Дружеството. Това може да направите, като подадете заявление в следната форма Искане за ограничаване на обработването на лични данни в офиса на Дружеството на адрес: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604. Искането за ограничаване на обработването на лични данни може да бъде направено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на следния е-мейл [email protected];

4. Да поискате изтриване обработваните от Дружеството лични данни за Вас, в случаите, в които вече няма основание за обработването им. Това може да направите, като подадете заявление в следната форма Искане за изтриване/заличаване/унищожаване на лични данни в офиса на Дружеството на адрес: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604. Искането за изтриване/заличаване/унищожаване на лични данни може да бъде направено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на следния е-мейл [email protected];

5. Да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, включително за целите на директен маркетинг. Това може да направите, като подадете заявление в следната форма Възражение срещу обработването на лични данни в офиса на Дружеството на адрес: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604. Възражението срещу обработването на лични данни може да бъде направено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на следния е-мейл [email protected];

6. Да получите Вашите лични данни, които сте предоставили на Дружеството, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато данните се обработват въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на сключен договор между вас и Дружеството, както и когато обработването се извършва по автоматизиран начин. Това може да направите, като подадете заявление в следната форма Искане за преносимост на лични данни в офиса на Дружеството на адрес: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604. Искането за преносимост на лични данни може да бъде направено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на следния е-мейл [email protected];

7. Когато данните са предоставени на основание на съгласие – да оттеглите по всяко време предоставеното от Вас съгласие за обработване и съхранение на личните Ви данни. Това може да направите, като подадете заявление в следната форма Оттегляне на съгласие в офиса на Дружеството на адрес: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604. Оттеглянето на съгласие може да бъде направено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на следния е-мейл [email protected]. Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработването на данните Ви, извършено до този момент. Моля, имайте предвид, че при липса на съгласие от Ваша страна, Дружеството няма да е в състояние на предоставя услугите “Открий Таланта“ и „Развий Таланта“;

8. Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен;

9. Да бъдете информирани при нарушение на сигурността на Вашите лични данни в случаите, когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица;

10. Да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните Ви данни от Дружеството;

11. На защита по съдебен или административен ред, ако смятате, че правата Ви са нарушени.

 

Дружеството ще отговори на съответното Ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването му, като ако са налице причини за забавяне при отговора, ще Ви уведомим писмено, като обясним причините за това.

 

Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, Дружеството може да наложи заплащането на такса или да откаже да предприеме действия по искането.

 

VIII. Трети лица, на които предоставяме Ваши лични данни:

 

Дружеството няма да предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и ако е налице едно от следните обстоятелства:

 

1. В изпълнение на законово задължение: споделяме Ваши данни с държавни органи/институции или лица, изпълняващи публични функции (НАП, НОИ, МВР, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗЛД, държавни и частни съдебни изпълнители), ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за: изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер; отговор по отправено запитване от страна на държавна институция или лице, изпълняващо публични функции, във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.; разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама и проблеми, свързани със сигурността; предприемане на мерки за защита правата и собствеността на Дружеството; осигуряване безопасността на клиентите ни или обществеността, както се изисква и разрешава от закона;

2. Обработване от друго лице по възлагане от Дружеството: Предоставяме лични данни трети лица (обработващи лични данни), за да я обработват вместо нас по силата на сключен договор с тях, в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на лични данни. Трети лица, които обработват Ваши лични данни по възлагане от Дружеството:

3.1. Лица, предоставящи куриерски услуги – за целите на осъществяване на комуникацията помежду ни и предоставяне на продуктите/услугите по сключения договор с Вас;

3.2. Лица, предоставящи счетоводни услуги – за целите на осъществяване на осчетоводяването на предоставяните продукти/услуги по сключения договор с Вас;

3.3. Лица, предоставящи платежни услуги – за целите на осъществяване на разплащанията относно предоставяните продукти/услуги по сключения договор с Вас;

3.4. Доставчици на системи/услуги за управление и поддръжка на нашата дейност и качеството на услугите ни, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които Дружеството има сключен договор (напр. доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, доставчици на софтуерни продукти, лица, извършващи поддръжка на електронни платформи, ползвани от Дружеството, доставчици на компютърна поддръжка, и др.);

3.5. Подизпълнители за различни услуги, напр. - психологическо профилиране; езикова подготовка; подготовка по общо-образователни предмети; уеб поддръжка;

Дружеството предприема необходимите мерки, за да гарантира, че обработващите лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Дружеството, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

3. С вашето изрично съгласие: Извън изброените по-горе случаи, ще споделяме Ваши лични данни с фирми, организации или трети лица, когато имаме съгласието Ви да правим това;

4. Предаване извън ЕИП: Дружеството няма да предава Ваши лични данни на получатели в страни извън ЕИП.

 

IX. Мерки за сигурност

 

Ние вземаме подходящи технически и организационни мерки за защита на сигурността на личните Ви данни, които включват физическа защите, персонална защита, документална защита, защита на автоматизирани информационни системи и мрежи.

 

Когато данните са на хартия, те се пазят на сигурно място, като достъпът на неоторизирани лица е ограничен.

 

Когато документите се съхраняват електронно, те се защитават от неоторизиран достъп, хакерски атаки или неволно изтриване.

 

Личните данни се използват, така че да се минимизират рисковете от загуба, повреждане или изтичане, като се гарантира тяхната цялостност, възможността за възстановяване на системите и надежност. Вземат се мерки за контрол на достъпа и за гарантиране на сигурно предаване на данни.

 

X. Автоматизирани анализи:

 

Използваме системи и механизми, които ни позволяват да правим автоматизирани анализи въз основа на информацията, която имаме за нашите клиенти. По този начин подобряваме качеството на нашите продукти и услуги и проверяваме стабилността и правилното функциониране на нашите системи. Тези автоматизирани анализи могат да доведат до промяна на продуктите, услугите или условията по тях, които можем да Ви предложим сега или занапред.

 

XI. „Бисквитки“ и как използвате този уебсайт:


1. "Бисквитки": За да направим този уеб сайт по-лесен за използване, понякога поставяме малки текстови файлове на вашето устройство (например вашия iPad или лаптоп), наречени "бисквитки". Те подобряват нещата, като:
1.1. Запомнят нещата, които сте избрали, докато сте били на нашия уебсайт, така че да не е необходимо да ги въвеждате отново, когато посещавате нова страница;
1.2. Запомнят данните, които сте дали (например адреса Ви), така че да не е необходимо да го въвеждате отново;
1.3. Измерват начина, по който използвате уебсайта, за да сме сигурни, че той отговаря на вашите нужди.

Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате, че можем да поставим този тип "бисквитки" на вашето устройство.

Дружеството не използва "бисквитки" в този уебсайт, които събират информация за това какви други уебсайтове посещавате (често наричани "бисквитки, които нарушават поверителността").

Нашите "бисквитки" не се използват, за да ви идентифицират лично. Те са тук, за да направят сайта по-добър за вас. Можете да управлявате и/или изтривате тези файлове, както желаете.

За да научите повече за "бисквитките" и как да ги управлявате, посетете ………… или гледайте видео за "бисквитките".

2. Как използвате този уебсайт (нещо, наречено Google Анализ):
Дружеството използва Google Анализ, за да събира информация за това как хората използват този сайт. Дружеството прави това, за да е сигурно, че сайтът отговаря на нуждите на хората и да разбере как можем да направи сайта да работи по-добре.
 

Google Анализ съхранява информация за това, кои страници в този сайт посещавате, колко дълго сте в сайта, как сте се появили тук и на какво кликвате, докато сте тук.
 

Дружеството не събира и не съхранява никаква друга лична информация (например вашето име или адрес), така че тези данни не могат да бъдат използвани за да Ви идентифицират.

 

Също така, Дружеството събира данни за броя търсения на дума и броя неуспешни търсения. Използваме тази информация, за да подобрим достъпа до сайта и да открием пропуски в съдържанието и да видим дали това е нещо, което трябва да добавим към сайта.

3. Изключване на „бисквитките“:


Можете да спрете "бисквитките", които се изтеглят на вашия компютър или друго устройство, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Ако направите това, Вие може да нямате възможност да използвате пълната функционалност на този уебсайт.
 

Можете, също така, да се откажете да бъдете проследявани от Google Анализ.

 

XII. Промени в настоящето Уведомление за поверителност:

 

Дружеството периодично актуализира текста на настоящия документ с цел да осигури максимално актуална и точна информация относно обработването на Вашите данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни.

 

Дружеството променя настоящето Уведомление за поверителност, включително, но не само, с оглед на усъвършенстване и обновяване на услугите/продуктите, както и във връзка с възможни промени в законодателството, които рефлектират върху тях.

 

Всяка промяна се обявява на интернет страницата на Дружеството - www.sevenpoints.org, като по този начин клиентите се информират за тях.

 

XIII. Представител във връзка със защита на личните данни.
 

 

С оглед защитата на Вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на Дружеството, „Севън Пойнтс“ ООД определя и назначава представител във връзка със защита на личните данни: Александър Викторов Бачев, гр. София 1213, район "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри" №20, ет. 16, ап. 16, 0888881083, е-mail: [email protected]

 

Можете да се обръщате към представител във връзка със защита на личните данни по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на Вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

XIV. Декларации свързани с Закона за Защита на Личните Данни.
Тук са поместени всички декларации, свързани с вашите искания за промени по вашите лични данни, които ние съхраняваме. Ако искате да промените личните си данни, да ограничите достъпът ни до тях, да получите достъп до тях и т.н. Моля изтеглете подходящата декларация, попълнете я и ни я изпратете по оказания в уведомлението начин. Това са активни линкове. Когато кликнете на тях, ще изтеглите съответния документ.

Искане за изтриване/заличаване/унищожаване на лични данни

Искане за достъп до данни


Искане за ограничение на обработването на лични данни

Възражение срещу обработването на лични данни

Искане за коригиране на лични данни


Искане за преносимост на лични данни

Искане за оттегляне на съгласие

 
Регистрация
URL*
Име*
Фамилия*
Дата на раждане*
Местоживеене
E-mail*
Потвърди E-mail*
Парола*
Потвърди паролата*
    вход
Забравена парола
Записване за бюлетин

 

Уведомление за поверителност
 

Информация за обработване и защита на лични данни

 

СЕВЪН ПОЙНТС“ ООД („Дружеството/ние“), вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 204733799, със седалище и адрес на управление: гр. София 1213, район „Изгрев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 16, ап. 1604, web: www.sevenpoints.org, e-mail: [email protected], тел. 0888881083, обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

 

Настоящата информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от Дружеството дейност.

 

Дружеството счита защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

 

С оглед защитата на Вашите данни в хода на тяхната обработка от страна на Дружеството, „Севън Пойнтс“ ООД определя и назначава представител във връзка със защита на личните данни: Александър Викторов Бачев, гр. София 1213, район "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри" №20, ет. 16, ап. 16, 0888881083, е-mail: [email protected]

 

Можете да се обръщате към представител във връзка със защита на личните данни по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражнението на Вашите права, съгласно приложимото законодателство.

 

. Предоставянето на личните данни е доброволно или е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. В случай на отказ да бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да предостави искания от Вас продукт/услуга;“

Кликнете тук за да научите повече
Длъжни сме да Ви уведомим, че ако не сте съгласни със събирането на посочените данни, няма да можем да ви предоставяме, последващи услуги и няма да можете да качвате информация във Вашия профил.